Algemene voorwaarden

Per 28 mei 2024

INSCHRIJFVOORWAARDEN vanaf 1 augustus 2024

VOORAF

Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder is de rechtspersoon waar de afdeling Muzisch Centrum onderdeel van uitmaakt. De directie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder is het bevoegd gezag.

START VAN DE LESSEN CURSUSJAAR 2024-2025
Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025.

ARTIKEL 1: INSCHRIJVEN

 1. Indien u wilt deelnemen aan een activiteit bij Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder (hierna te noemen Cultuurbedrijf Noordoostpolder), ga dan naar muzischcentrum.nl. Maak uw keuze voor een activiteit en volg verder de instructies voor inschrijving. Wanneer het voor u niet mogelijk is om een inschrijving via het internet te doen, neem dan contact op met de administratie van het Muzisch Centrum voor een inschrijfformulier. De contactgegevens staan hieronder in artikel 11.
 2. Voor minderjarige cursisten geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun wettelijke vertegenwoordiger. Een onvolledig inschrijfformulier kan niet in behandeling worden genomen.
 3. De inschrijving voor een jaarcursus is doorlopend en wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.
 4. Opzegging moet schriftelijk geschieden overeenkomstig artikel 7.
 5. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze inschrijfvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld in het cursusoverzicht.
 6. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing. Daarbij wordt de plaatsingsprocedure zoals vermeld in artikel 2 van deze inschrijfvoorwaarden gehanteerd. Indien plaatsing niet mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst.
 7. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 8. Het Muzisch Centrum heeft het recht om:
  – een activiteit te annuleren als er te weinig belangstelling voor is;
  – de door de directie noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen;
  – andere docenten in te zetten dan die in het cursusaanbod staan vermeld.

ARTIKEL 2: PLAATSING

Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is, adviseren wij u zo snel mogelijk in te schrijven. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

ARTIKEL 3: CURSUSDUUR

 1. Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan.
 2. Het cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. Tijdens de door de directie van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder vastgestelde vakanties zullen in principe geen lessen gegeven worden. Het vakantierooster staat vermeld op de website muzischcentrum.nl.
 3. Het Cultuurbedrijf gaat uit van 36 lesweken per schoolseizoen. Dit betekent dat, wanneer gekozen wordt voor een jaarcursus met wekelijkse lessen, er in een schooljaar 36 lessen worden gegeven.
 4. Van cursisten wordt verwacht dat ze – in verband met de lesopbouw – zoveel mogelijk bij de lessen aanwezig zijn.

ARTIKEL 4: HOOGTE CURSUSGELDEN

 1. De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder (zie artikel 4c).
 2. Zodra de cursist een bevestiging ontvangt van plaatsing (schriftelijk of via een mondelinge lesafspraak door de docent) ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.
 3. Op de website staan de tarieven van alle cursussen vermeld. Cursisten vanaf 21 jaar betalen een tarief inclusief 21% BTW. De aanvangsdatum geldt als peildatum voor de leeftijd van de cursist.
 4. Bij latere instroom wordt het cursusgeld naar rato berekend.
 5. Klachten aangaande de factuur kunnen uiterlijk één maand na dagtekening van de factuur schriftelijk worden ingediend bij de directie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

ARTIKEL 5: BETALING CURSUSGELDEN

 1. Namens Cultuurbedrijf Noordoostpolder zal voor de betaling van het verschuldigde cursusgeld één of meer facturen worden verzonden.
 2. Betaling dient zonder korting of inhouding binnen de daartoe gestelde termijn (zoals vermeld op de factuur) te geschieden.
 3. Het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoen van het cursusgeld leidt, nadat het Muzisch Centrum de cursist eerst schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven, tot beëindiging van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld verschuldigd. Kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

ARTIKEL 6: ANNULERING EN RESTITUTIE CURSUSGELDEN

 1. Het Muzisch Centrum behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Uiteraard ontvangt u uw volledige cursusgeld retour. In overleg met de cursist kan het Muzisch Centrum eventueel een andere passende cursus aanbieden.
 2. De cursist is bevoegd een inschrijving schriftelijk te annuleren tot uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de aanvangsdatum van de cursus zoals deze vermeld staat in het cursusaanbod van het Muzisch Centrum. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden bij de administratie. In dat geval is de cursist wel administratiekosten verschuldigd en wordt het cursusgeld onder inhouding van deze administratiekosten door het Muzisch Centrum geretourneerd.
 3. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is eventueel mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente, langdurige ziekte van docent of cursist.
 4. Degene die meent voor restitutie van (een gedeelte van) het door hem/haar betaalde cursusgeld in aanmerking te komen, kan hiertoe een schriftelijk, gemotiveerd en gedocumenteerd verzoek indienen bij de directie van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Een dergelijk verzoek dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie waarvoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.
 5. Aan degene die ten gevolge van de afwezigheid van de docent meer dan twee lessen bij een gespecialiseerde jaarcursus heeft moeten missen, wordt het cursusgeld van het meerdere boven deze twee lessen na afloop van het cursusjaar terugbetaald. Omdat dit gelijk valt met de zomerperiode kan het voorkomen dat deze terugbetaling pas na de zomer zal plaatsvinden. Bij korte cursussen worden de uitgevallen lessen ingehaald.

ARTIKEL 7: OPZEGGEN

 1. De inschrijving voor een jaarcursus wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend met een cursusjaar verlengd, tenzij opzegging vóór 1 juli van het betreffende cursusjaar heeft plaatsgevonden. De verlengde jaarcursus kan tussentijds door de cursist worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de administratie van het Muzisch Centrum.
 3. De datum van ontvangst van de schriftelijke afmelding is bepalend voor de uitschrijfdatum.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het Muzisch Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan door de cursist ten behoeve van de cursus meegebrachte instrumenten e.d. De cursist dient hiertoe zelfstandig een verzekering af te sluiten. Het Muzisch Centrum is niet aansprakelijk voor schade of ontvreemding van persoonlijke eigendommen van de cursist.
 2. De aansprakelijkheid van het Muzisch Centrum voor schade die, uit welke oorzaak dan ook, voor de cursist of derden ontstaat in verband met de cursus, is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cultuurbedrijf Noordoostpolder of haar leidinggevende ondergeschikte.

ARTIKEL 9: ONGEVALLENVERZEKERING

 1. Door het Muzisch Centrum georganiseerde optredens van ensembles, orkesten en combo’s buiten de gebouwen die de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder huurt van de gemeente Noordoostpolder, zijn in beginsel voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten. Tevens voorziet een verzekering in een uitkering bij een ongeval, in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van de deelnemer tijdens het optreden.
 2. Alle andere activiteiten door docenten en/of cursisten van het Muzisch Centrum georganiseerd buiten de gebouwen die de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder huurt van de gemeente Noordoostpolder, zijn geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid van de cursist.

ARTIKEL 10: KLACHTENREGELING

 1. Heb je wensen ten aanzien van ons cursusaanbod en de lessen of vragen over de inhoud en de organisatie van de lessen? Of zie je mogelijkheden tot verbetering? Wij horen dit uiteraard graag. Je kunt dit in eerste instantie kenbaar maken bij de betreffende docent of via een mail naar info@muzischcentrum.nl.
 2. Heb je een klacht ten aanzien van onze dienstverlening of een geleverd product van het Muzisch Centrum? Wij lossen dit graag voor je op. Voor klachten kun je terecht bij de directie. Je kunt je klacht schriftelijk mededelen, per mail via info@muzischcentrum.nl op per post naar Cultuurbedrijf Noordoostpolder, t.a.v. directie Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Harmen Visserplein 2, 8302 BW Emmeloord. Vermeld bij je klacht om welke afdeling en/of persoon het gaat en wat je klacht inhoudt. Je ontvang direct een ontvangstbevestiging van je klacht.
 3. We streven ernaar je klacht binnen 7 werkdagen inhoudelijk te behandelen. Lukt het niet om de klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvang je tussentijds een schriftelijke melding hiervan.
 4. Je klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.

ARTIKEL 11: GEDRAGSCODE

 1. Een veilige plek waar je een les, cursus of workshop kunt volgen is cruciaal.
 2. Alle docenten, medewerkers en vrijwilligers hebben een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Speciaal voor leerlingen en cursisten heeft Cultuurbedrijf Noordoostpolder een externe vertrouwenspersoon waar elke cursist of leerling terecht kan bij het vermoeden van een misstand op het gebied van fraude, ongewenste intimiteiten en overige schending van een wettelijk voorschrift.
 3. De naam van onze externe vertrouwenspersoon is Ingrid Blaauw en je kunt haar als volgt bereiken: telefonisch: 06-22411070 of e-mail: blaauwi@kpnmail.nl.

ARTIKEL 12: AFMELDEN EN CONTACTGEGEVENS

 1. Als een cursist de les niet kan volgen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven. Cultuurbedrijf Noordoostpolder is niet gebonden aan de verplichting de les in te halen.
 2. De contactgegevens van het Muzisch Centrum zijn:
  Muzisch Centrum
  Harmen Visserplein 2
  8302 BW EMMELOORD
  telefoon:  0527 – 760 600
  e-mail: info@muzischcentrum.nl
  website: muzischcentrum.nl

ARTIKEL 13: ALGEMEEN

Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist de directie van het Cultuurbedrijf Noordoostpolder.